جنایات صهیونیستها نتیجه شش دهه مماشات
شورای امنیت باید نقش فعال تری در این بحران برعهده گیرد تا از بی ثباتی بیشتر اوضاع و تکرار چرخه های مرگبار و مخرب خشونت جلوگیری شود.
فلسطین مسئله جهان اسلام است
رهبران لیبرال دموکراسی سعی کردند ابتدا چشم خود را نسبت به این فاجعه بسته و آن را توجیه کنند حتی رئیس جمهور آمریکا بارها از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کرد.
اشعارمقاومت راشعله ورتر میکند
شارون :من شعر های محمود درویش را با اینکه دشمن من است می خوانم چراکه می خواهم حجم دشمنی فلسطینیان با خودمان را بدانم ، پس مطمئن باشید که شعر قدرت کافی را دارد.
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
حجت الاسلام میر قسمت موسوی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نوذر شفیعی
نمایش فیلم
اخبار فلسطین
تکرار نکبت 1948برای فلسطینی ها
نیروهای اسرائیلی حتی یک لحظه به ما فرصت ندادند که مایحتاج مورد نیاز خودمان را برداریم وپشت سرهم برسر ما موشک میریختند.اخبار فلسطین
فلسطینیان همچنان ایستاده اند
مردم غزه مزد پایداری وخون شهدای خود را تن دادن رژیم صهیونیستی به درخواستهای مقاومت می دانند و با کمتر ازآنها راضی به تحقق آتش بس نمی شوند.اخبار فلسطین
چرا اسرائیل سه یهودی را در الخلیل کشت؟
هر چند هنوزصهیونیستها به دلیل حمایت قدرت های غربی خوی تجاوز گری و خشونت خود را حفظ کرده اند اما برای هر حرکتی،خود را ناچار به ارائه دلیل به افکار عمومی میبینند.نظرسنجی